Z cyklu „O NAS” – weryfikacja, kontrola pracowniczych zwolnień lekarskich – usługa dla Pracodawcy

Kontrola pracowniczy zwolnień lekarskich.  Każdy pracodawca musi liczyć się z absencją chorobową swojego pracownika.

Woman patient applying for medical exam at female doctor's office, general practitioner writing notes in health history record document
Kontrola pracowniczych zwolnień lekarskich

Każdy czasem choruje – to ludzka rzecz. Zdarza się jednak, że niektórzy nadużywają zwolnień lekarskich i wykorzystują je niezgodnie z ich celem. Każdy pracownik ma prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, a każdy pracodawca ma prawo do zweryfikowania przedstawionego przez pracownika zwolnienia lekarskiego. Jeśli pracodawca ma wątpliwości co do przestrzegania przez pracownika wystawionego zwolnienia lekarskiego – to zgodnie z prawem ma możliwość wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o kontrolę przestrzegania postanowień zwolnienia lekarskiego, ma także prawo samemu przeprowadzić taką kontrolę i ocenić jej zasadność.

Nasza oferta skierowana jest do Pracodawców, którzy z różnych względów chcieliby przeprowadzić kontrolę  zwolnień lekarskich, wykorzystywanych przez swoich Pracowników. W imieniu i na rzecz Pracodawcy pomożemy opracować odpowiednie procedury, a następnie przeprowadzimy stosowną kontrolę Pracownika – zgodnie z przyjętymi procedurami i z poszanowaniem obowiązującego prawa. Stosowane procedury kontrolne zapewniają zgodny z prawem przebieg kontroli, które zawsze uwzględnia zapisy i postanowienia zapisów wdrożonych u Pracodawcy, a także zapewnia  poszanowanie godności i prywatności Pracownika. Kontrola zawsze przeprowadzana jest w sposób obiektywny i kończy się kompletnym raportem pokontrolnym.

A teraz kilka absolutnie podstawowych faktów: 1. Przez pierwsze 33 dni (w ciągu roku) choroby pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, które wypłaca pracodawca. Jeśli pracownik będzie chorować dłużej niż 33 dni, otrzyma zasiłek chorobowy z ZUS. W razie wypadku przy pracy to ZUS wypłaca wynagrodzenie już od pierwszego dnia.

2. Pracownik ma tylko dwa dni na zawiadomienie Pracodawcy o swojej chorobie, a w ciągu maksymalnie siedmiu dni powinien dostarczyć do Zakładu pracy zwolnienie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy.

3. Zasiłek chorobowy wynosi: 80 procent wynagrodzenia (lub podstawy wymiaru), 70 procent za czas pobytu w szpitalu, 100 procent, jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest choroba zawodowa, wypadek przy pracy, w drodze z pracy do domu albo w drodze z domu do pracy albo kiedy Pracownica choruje w czasie ciąży.

4. Okres zasiłkowy, czyli okres, za który przysługuje wynagrodzenie chorobowe od Pracodawcy i zasiłek z ZUS, wynosi 182 dni- tego okresu nie można wydłużyć.

5. Kontroli z urzędu podlegają zwolnienia dłuższe niż 33 dni. Zwolnienia krótsze niż 33 dni ZUS kontroluje niemal wyłącznie na wniosek Pracodawców. Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 20 ubezpieczonych, nie mogą prowadzić własnych kontroli zwolnień. Muszą prosić o skontrolowanie Pracownika przez ZUS. Weryfikacja zwolnienia nie może nastąpić później niż w przedostatnim dniu choroby. Zakład Ubezpieczeń Społecznych bada zasadność tego samego zwolnienia tylko raz. W razie  długotrwałej choroby Pracownika, w sytuacji, gdy lekarz wypisuje kolejne zwolnienia od pracy, można oczekiwać ponownej kontroli ZUS. Jeśli kontroler stwierdzi nieprawidłowości w orzekaniu o niezdolności do pracy, może pozbawić Pracownika zasiłku chorobowego, ze skutkiem już  od następnego dnia po kontroli.

Należy pamiętać, że tematyka związana z wypłatą świadczeń związanych z absencją chorobową pracowników jest bardziej rozbudowana niż przedstawione powyżej ogólne informacje. Aby pozyskać więcej szczegółowych informacji na temat związany z rozliczaniem absencji pracowniczych – prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Aby poznać szczegóły oferty związanej z przeprowadzaniem kontroli pracowniczych zwolnień lekarskich na rzecz Pracodawcy – prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Zwolnienia lekarskie inaczej nazywane są L4, elcztery, ZUS ZLA, zwolnienia chorobowe. Nasz usługi weryfikacji zwolnień lekarskich oferujemy na terenie Bielska-Białej, Śląska i Małopolski, a także na terenie kraju, gdzie mamy swoich przedstawicieli. Aby poznać szczegóły – prosimy o kontakt.

Zachęcamy także do zapoznania się z opisem usługi:Kontrola pracowniczych zwolnień lekarskich

Kontakt do nas: http://www.em-partner.pl/kontakt/

Zapraszamy