Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” tzw. RODO). Tym samym
uprzejmie informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na
jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Polityka prywatności służy wyjaśnieniu w zapoznaniu się i zrozumieniu,
jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz w jaki sposób je wykorzystujemy.
Niniejsze zagadnienia są ważne, dlatego prosimy o zapoznanie się podanymi
informacjami.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem twoich danych jest

Robert Mikulski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum
EM-PARTNER Robert Mikulski z siedzibą w Bielsku -Białej

ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 NIP: 9372151384 Numer REGON 243123705.

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

Są to, dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Naszych
usług, w szczególności:

· imię i nazwisko, nr telefonu czy adres e-mail, które podajesz np. w
ramach formularzy lub okien dostępnych w naszych Usługach,

· dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach
czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies.

Przetwarzania Twoich danych jest niezbędne dla prawidłowego korzystania ze
strony internetowej, serwisów i innych użyteczności Administratora, oraz w
zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia
usług, prawidłowego wykonania umowy, lub do podjęcia działań, które dotyczą
Twoich danych, przed zawarciem umowy między
innymi takich jak Kontakt z Tobą, jak również niezbędnym do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Okres przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych ?

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe na czas
realizacji celów, w którym dane te są przetwarzane oraz przez okres 10 lat
od dnia zakończenia realizacji celów, w których dane te są przetwarzane.

Przetwarzanie danych osobowych jest związane ze świadczeniem usług przez
Administratora i jej realizacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ogólnego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016 r., w
szczególności:

· na podstawie dobrowolnej i wyraźnej zgody,

· w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

· niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,

· niezbędnej ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub
innej osoby fizycznej, niezbędnym do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi

· niezbędnych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy
lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą,
jest dzieckiem.

Kto może być odbiorcą Twoich danych i zasadność ich przetwarzania.

Odbiorcą danych osobowych będą osoby fizyczne, osoby prawne, spółki
osobowe, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymać
dane osobowe, w ramach konkretnego postępowania zgodnego z prawem Unijnym
lub prawem państwa członkowskiego. Twoje dane osobowe będą przekazywane w
celu realizacji świadczonych usług do podmiotów współpracujących takich jak
podwykonawcy naszych usług.

Zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych osobowych jest związana
z dopasowywaniem treści usług do Twoich potrzeb i oczekiwań. Co więcej
zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych osobowych jest związana
z zapewnieniem bezpieczeństwa i udoskonalaniem danych osobowych, jak
również marketing, w tym marketing bezpośredni oferowaniem własnych usług i
produktów, który jest uzasadniony szeroko rozumianym interesem
Administratora. Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w
sytuacji, w której będą niezbędne do zawarcia umowy bądź jej realizacji.

Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo do:

1)
dostępu do swoich danych;

2)
sprostowania swoich danych;

3)
usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”);

4)
ograniczenia przetwarzania swoich danych;

5)
przenoszenia swoich danych;

6)
sprzeciwu;

7)
niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu

Prawo dostępu do danych

1. Prawo dostępu do danych osobowych jest prawem, które przysługiwało
osobie, której dane dotyczą, czyli uprawnienie dostępu do danych na swój
temat oraz do informacji o procesie ich przetwarzania, jak również do
żądania udzielenia informacji na temat przetwarzanych danych osobowych.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawo uzyskania informacji w
zakresie Twoich danych osobowych obejmuj zakres związany z:

a) celem, przetwarzania danych osobowych;

b) kategorią przetwarzanych danych osobowych;

c) planowanym okresem przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to
możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

d) odbiorcami danych osobowych lub kategoriach odbiorców, którym dane
osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w
państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

e) ustaleniem źródła ich pochodzenia, jeżeli dane osobowe nie zostały
zebrane od osoby, której dane dotyczą

f) założeniem w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych, a w
przypadku profilowania także informacji o konsekwencjach takiego
przetwarzania;

g) informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) informacji o prawie do żądania od administratora danych sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której
dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Prawo do sprostowania, poprawiania danych jest prawem, które pozwala Tobie,
w każdej chwili żądania sprostowania Twoich nieprawidłowych danych. Prawo
sprostowania danych osobowych umożliwia żądanie uzupełnienia niekompletnych
danych lub też ich aktualizacja. W przypadku złożenia takiego żądania,
Administrator danych dokonuje sprostowania danych osobowych niezwłocznie,
czyli bez zbędnej zwłoki przy uwzględnieniu ewentualnych przeszkód.

Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa masz prawo żądać usunięcia swoich
danych, jeżeli:

a. cofnąłeś zgodę, na podstawie, której przetwarzane były Twoje dane i
administrator nie ma innej podstawy pozwalającej na przetwarzanie ich
nadal;

b. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, które jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym, bądź przetwarzania na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub
stronę trzecią;

c. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z
prawem;

d. Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii
Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega
administrator;

e. Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem
usług społeczeństwa informacyjnego w stosunku do dziecka.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ograniczenie przetwarzania Twoich
danych rozumiane jest jako oznaczenie przechowywanych danych osobowych w
celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, do których można zaliczyć:
czasowe przeniesienie wybranych danych osobowych do innego systemu
przetwarzania, uniemożliwienie użytkownikom dostępu do wybranych danych lub
czasowe usunięcie danych ze strony internetowej.

Tym samym masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych. w sytuacji, gdy np. :

1)
kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych;

2)
przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania;

3)
administrator danych nie potrzebuje przetwarzać już Twoich danych
osobowych, niemniej jednak są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4)
wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania. W zaistniałej sytuacji ograniczenie
przetwarzania następuje do chwili stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora danych są nadrzędne wobec podstaw
Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa masz prawo do przenoszenia danych
w sytuacji gdy:

1)
wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów;

2)
Twoje dane przetwarzane są na podstawie umowy, czyli są
niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub też do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3)
wyraziłeś wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych
kategorii w jednym lub kilku konkretnych celach;

4)
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa masz prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw o ile związane jest to z jej szczególną sytuacją oraz
przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi, jak również gdy przetwarzanie jest
niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę
trzecią. Jednocześnie masz prawo do złożenia sprzeciwu w związku z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego,
w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim.

Prawa związane z profilowaniem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo masz prawo, aby nie podlegać
decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu i wywołuje wobec ciebie skutki prawne lub w podobny sposób
na ciebie wpływa.

Powyższe prawo nie będzie miało zastosowania, jeżeli decyzja oparta będzie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które:

a. jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z Tobą a administratorem;

b. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu
podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw,
wolności i prawnie uzasadnionych interesów Twoich danych osobowych.

c. opiera się na wyraźnej Twojej zgodzie.

W związku z powyższym masz prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, iż
przetwarzanie Twoich danych osobowych naruszają obowiązujące przepisy prawa
w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., które będzie obowiązywać po dniu
25.05.2018 r.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.
Akceptuje