Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” tzw. RODO). Tym samym uprzejmie informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Polityka prywatności służy wyjaśnieniu w zapoznaniu się i zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Niniejsze zagadnienia są ważne, dlatego prosimy o zapoznanie się podanymi informacjami.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem twoich danych jest Robert Mikulski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum EM-PARTNER Robert Mikulski z siedzibą w Bielsku -Białej ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 NIP: 9372151384 Numer REGON 243123705.

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

Są to, dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Naszych usług, w szczególności: · imię i nazwisko, nr telefonu czy adres e-mail, które podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w naszych Usługach, · dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Przetwarzania Twoich danych jest niezbędne dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej, serwisów i innych użyteczności Administratora, oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług, prawidłowego wykonania umowy, lub do podjęcia działań, które dotyczą Twoich danych, przed zawarciem umowy między innymi takich jak Kontakt z Tobą, jak również niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Okres przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych ?

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe na czas realizacji celów, w którym dane te są przetwarzane oraz przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji celów, w których dane te są przetwarzane. Przetwarzanie danych osobowych jest związane ze świadczeniem usług przez Administratora i jej realizacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016 r., w szczególności: · na podstawie dobrowolnej i wyraźnej zgody, · w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, · niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, · niezbędnej ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi · niezbędnych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Kto może być odbiorcą Twoich danych i zasadność ich przetwarzania.

Odbiorcą danych osobowych będą osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymać dane osobowe, w ramach konkretnego postępowania zgodnego z prawem Unijnym lub prawem państwa członkowskiego. Twoje dane osobowe będą przekazywane w celu realizacji świadczonych usług do podmiotów współpracujących takich jak podwykonawcy naszych usług. Zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych osobowych jest związana z dopasowywaniem treści usług do Twoich potrzeb i oczekiwań. Co więcej zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych osobowych jest związana z zapewnieniem bezpieczeństwa i udoskonalaniem danych osobowych, jak również marketing, w tym marketing bezpośredni oferowaniem własnych usług i produktów, który jest uzasadniony szeroko rozumianym interesem Administratora. Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w sytuacji, w której będą niezbędne do zawarcia umowy bądź jej realizacji.

Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo do: 1) dostępu do swoich danych; 2) sprostowania swoich danych; 3) usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”); 4) ograniczenia przetwarzania swoich danych; 5) przenoszenia swoich danych; 6) sprzeciwu; 7) niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Prawo dostępu do danych 1. Prawo dostępu do danych osobowych jest prawem, które przysługiwało osobie, której dane dotyczą, czyli uprawnienie dostępu do danych na swój temat oraz do informacji o procesie ich przetwarzania, jak również do żądania udzielenia informacji na temat przetwarzanych danych osobowych. 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawo uzyskania informacji w zakresie Twoich danych osobowych obejmuj zakres związany z: a) celem, przetwarzania danych osobowych; b) kategorią przetwarzanych danych osobowych; c) planowanym okresem przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; d) odbiorcami danych osobowych lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; e) ustaleniem źródła ich pochodzenia, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą f) założeniem w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych, a w przypadku profilowania także informacji o konsekwencjach takiego przetwarzania; g) informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; h) informacji o prawie do żądania od administratora danych sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Prawo do sprostowania danych osobowych Prawo do sprostowania, poprawiania danych jest prawem, które pozwala Tobie, w każdej chwili żądania sprostowania Twoich nieprawidłowych danych. Prawo sprostowania danych osobowych umożliwia żądanie uzupełnienia niekompletnych danych lub też ich aktualizacja. W przypadku złożenia takiego żądania, Administrator danych dokonuje sprostowania danych osobowych niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki przy uwzględnieniu ewentualnych przeszkód. Prawo do usunięcia danych Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa masz prawo żądać usunięcia swoich danych, jeżeli: a. cofnąłeś zgodę, na podstawie, której przetwarzane były Twoje dane i administrator nie ma innej podstawy pozwalającej na przetwarzanie ich nadal; b. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, bądź przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub stronę trzecią; c. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; d. Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; e. Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w stosunku do dziecka. Prawo do ograniczenia przetwarzania Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ograniczenie przetwarzania Twoich danych rozumiane jest jako oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, do których można zaliczyć: czasowe przeniesienie wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania, uniemożliwienie użytkownikom dostępu do wybranych danych lub czasowe usunięcie danych ze strony internetowej. Tym samym masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. w sytuacji, gdy np. : 1) kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych; 2) przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 3) administrator danych nie potrzebuje przetwarzać już Twoich danych osobowych, niemniej jednak są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 4) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania. W zaistniałej sytuacji ograniczenie przetwarzania następuje do chwili stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora danych są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. Prawo do przenoszenia danych Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa masz prawo do przenoszenia danych w sytuacji gdy: 1) wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 2) Twoje dane przetwarzane są na podstawie umowy, czyli są niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub też do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 3) wyraziłeś wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii w jednym lub kilku konkretnych celach; 4) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Prawo do sprzeciwu Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw o ile związane jest to z jej szczególną sytuacją oraz przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią. Jednocześnie masz prawo do złożenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Prawa związane z profilowaniem Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo masz prawo, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec ciebie skutki prawne lub w podobny sposób na ciebie wpływa. Powyższe prawo nie będzie miało zastosowania, jeżeli decyzja oparta będzie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które: a. jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z Tobą a administratorem; b. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Twoich danych osobowych. c. opiera się na wyraźnej Twojej zgodzie. W związku z powyższym masz prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych naruszają obowiązujące przepisy prawa w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., które będzie obowiązywać po dniu 25.05.2018 r.