BHP w małej firmie – wszystkie obowiązki pracodawcy

Prowadzisz małą firmę i myślisz, że z tego tytułu możesz liczyć na mniejsze obostrzenia w zakresie BHP? Otóż nie! Polskie prawo wyraźnie wskazuje, jakie obowiązki jako pracodawca musisz wypełnić, czego przestrzegać i o co się postarać, by zapewnić pracownikom odpowiednie warunki do realizacji przydzielonych zadań.

Obowiązki właściciela małego przedsiębiorstwa w zakresie BHP

Jeżeli jesteś pracodawcą, to właśnie na tobie ciąży obowiązek przystosowania miejsc pracy i samego zakładu do wymogów stawianych przez regulacje prawne. W pełni odpowiadasz za bezpieczeństwo zatrudnionych osób, więc za każde odstępstwo od normy możesz zostać ukarany. Dlatego, żeby się uchronić przed ewentualnymi konsekwencjami niedopełnienia zadań z zakresu BHP, powinieneś zawczasu się z nimi zapoznać i wdrożyć w życie.

Oto najważniejsze z nich:

 • kierowanie każdej nowo przyjętej osoby na badania profilaktyczne stwierdzające jej zdolność do wykonywania zawodu
 • pilnowanie terminów badań okresowych i delegowanie pracowników na badania kontrolne
 • organizacja szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zarówno wstępnych, jak i okresowych z zachowaniem narzuconej przez Kodeks Pracy częstotliwością oraz pokrycie ich kosztów
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • przekazanie informacji na temat zagrożeń towarzyszących wykonywanej pracy i przeprowadzenie instruktażu z zakresu postępowania w razie ich zaistnienia
 • zorganizowanie doposażonego w urządzenia ochronne (jeśli występują czynniki szkodliwe dla życia lub zdrowia) stanowiska pracy, dostosowanego do rodzaju realizowanych działań oraz potrzeb osób niepełnosprawnych, jeśli takowe zatrudniasz
 • zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym poprzez ocenę oraz ograniczenie ryzyka zawodowego, eliminację źródeł zagrożeń, tworzenie warunków pracy odpowiadających możliwościom pracownika, wdrażanie nowych technologii
 • likwidacja wszelkiego rodzaju uchybień dotyczących BHP i nadzór nad osobami, które zajmują się ich usuwaniem
 • egzekwowanie przestrzegania obowiązujących w firmie przepisów BHP i regulaminu
 • zagwarantowanie odzieży i obuwia ochronnego, a w przypadku trudnych warunków pracy środków ochrony indywidualnej
 • dostarczanie posiłków i napojów osobom uprawnionym do tego z racji warunków wykonywanej pracy
 • wyznaczenie osoby do prowadzenia spraw z zakresu BHP (dokumentacja, szkolenia) lub wynajęcie do tego specjalisty np. zatrudnionego w firmie świadczącej usługi BHP (możesz też zająć się tym samodzielnie, jednak jest to możliwe tylko wtedy, gdy posiadasz stosowne uprawnienia i zatrudniasz do 10 lub do 20 osób – drugi przypadek dotyczy przedsiębiorstw z maks. trzecią kategorią ryzyka z tytułu chorób zawodowych i wypadków przy pracy)
 • zapewnienie ustępów, umywalek, czystych miejsc do przechowywania odzieży, a także higienicznego miejsca do spożywania posiłków (jeśli w zakładzie nie wykonuje się prac brudzących, a na jego terenie nie występują szkodliwe czynniki, to umywalki, przechowalnia i jadalnia mogą znajdować się w jednym pomieszczeniu)
 • zapewnienie dostępu do środków niezbędnych do ratowania życia, jak również zorganizowanie sprawnie działającego systemu udzielania pierwszej pomocy, w tym wyznaczenie osób, które zostaną przeszkolone w tym zakresie
 • wypełnianie zaleceń, nakazów itp. otrzymanych od organów sprawujących kontrolę nad warunkami pracy oraz inspektora pracy.

Zachęcamy także do zapoznania się z opisem usługi: BHP w firmie

Kontakt do nas: https://www.em-partner.pl/kontakt/

Zapraszamy