Formy szkolenia BHP

Formy szkolenia w dziedzinie BHP, przewidzianego przez Rozporządzenie:

Instruktaż BHP – to forma szkolenia bhp o czasie nie krótszym niż 2 godz. lekcyjne (2×45 minut), umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy oraz zachowania się w zakładzie pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Kurs BHP – forma szkolenia o czasie nie krótszym niż 15 godz. lekcyjnych (15 x 45 minut), składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny

Samokształcenie kierowane (również e-learning) – forma szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora, w szczególności przy zastosowaniu poczty lub Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców – szkolenie może być zastosowane przy szkoleniu pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno – biurowych i inżynieryjno-technicznych.

Tej formy szkolenia nie można stosować w odniesieniu do szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Nie wolno także szkolić tą metoda osób przyjmowanych do pracy lub zmieniających stanowisko (szkolenie wstępne BHP wykonujemy wyłącznie metodą instruktażu). Jest to forma szkolenia bardzo wygodna, gdy Uczestnik nie ma zbyt wiele czasu na szkolenie stacjonarne (8 lub 16 godzin) albo grupa osób nie jest zbyt liczna lub obejmuje pojedyncze osoby.

Seminarium – forma szkolenia o czasie nie krótszym niż 5 godz. lekcyjnych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP.

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenie okresowe BHP przechodzą wszyscy pracownicy (na wszystkich stanowiskach), pracodawcy i wszystkie osoby kierujące pracownikami. Ustawodawca określił częstotliwość powtarzania szkoleń w odniesieniu do poszczególnych grup zawodowych. Program szkolenia, czas trwania szkolenia i jego forma różni się w zależności od zajmowanego stanowiska. Ponieważ zakwalifikowanie „z góry” danego stanowiska może przysparzać nieco trudności osobie spoza Zakładu pracy, to Pracodawca ustala (najczęściej w praktyce – w formie zarządzenia), które stanowiska w zakładzie pracy przynależą do określonej w Rozporządzeniu grupy i jaki program i forma szkolenia powinny zostać zastosowane w jego firmie. Pracodawca ustala to na podstawie konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami.

Podział stanowisk, częstotliwość szkoleń BHP i ich forma, wg Rozporządzenia wygląda następująco:
  • Stanowiska robotnicze (np.: sprzedawca, kierowca, pielęgniarka, magazynier, operator, fryzjer, piekarz itp.) – przechodzą szkolenie okresowe nie rzadziej niż 1 raz na 3 lata, a jeśli pracują na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych (wykaz takich stanowisk tworzy Pracodawca) – to nie rzadziej niż 1 raz na rok. Właściwa forma szkolenia dla tych stanowisk to: Instruktaż.
  • Stanowiska administracyjno – biurowe i inne nie wymienione w § 14 p.2 w punktach 1-4 Rozporządzenia (np. : księgowy, referent, kadrowiec, nauczyciel, przedstawiciel handlowy, informatyk, koordynator projektu). Osoby zatrudnione na zakwalifikowanych wyżej stanowiskach przechodzą szkolenie w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno – biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat. Nominalny czas trwania szkolenia to 8 godzin lekcyjnych – wg programu ramowego określonego w Rozporządzeniu.
  • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, organizatorzy produkcji, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy. Osoby te przechodzą szkolenie w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat. Nominalny czas trwania szkolenia to 16 godzin lekcyjnych – wg programu ramowego określonego w Rozporządzeniu.
  • Pracownicy służby BHP i inne osoby wykonujące zadania tej służby – w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat. Nominalny czas trwania szkolenia to 16 godzin lekcyjnych – wg programu ramowego określonego w Rozporządzeniu.
  • Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami – w szczególności mistrzowie, brygadziści, kierownicy – szkolenie w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat. Nominalny czas trwania szkolenia to 16 godzin lekcyjnych – wg programu ramowego określonego w Rozporządzeniu.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w ciągu pierwszych 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy, a w przypadku osób kierujących pracownikami w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na stanowisku kierowniczym.

Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która przedłoży zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego na podobnym stanowisku u innego pracodawcy (szczegółowe warunki w Rozporządzeniu), albo odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe, bez względu na formę, w której zostało przeprowadzone powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika wiedzy objętej programem szkolenia. Egzamin przeprowadzany jest w przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

Potwierdzeniem odbycia szkolenia i pozytywnego zaliczenia egzaminu jest dokument „Zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego” – wydawany imiennie dla uczestnika, zawierający dane: Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, rodzaj szkolenia i jego formę, miejsce i datę szkolenia, datę wydania zaświadczenia, dane organizatora, opis szkolenia i jego cel, a także numer zaświadczenia zgodnego z rejestrem prowadzonym przez organizatora oraz podstawę prawną szkolenia.

Odpis zaświadczenia należy przechowywać aktach osobowych pracownika.

Wzór zaświadczenia określony jest w załączniku nr 3 Rozporządzenia.

Zapraszamy do kontaktu – oferujemy bezpłatne konsultacje wstępne – BHP Bielsko-Biała okolice, Śląsk i MałopolskaSZKOLENIA I KURSY

szkolenie bhp bielsko-biała, szkolenie bhp kęty, szkolenie bhp oświęcim, szkolenie bhp wadowice, szkolenie bhp andrychów, szkolenie bhp żywiec, szkolenie bhp ustroń, szkolenie bhp cieszyn, szkolenie bhp tychy, szkolenie bhp żory, szkolenie bhp mikołów, szkolenie bhp racibórz, szkolenie bhp rybnik, szkolenie bhp jastrzębie zdrój

© Centrum EM-PARTNER.

Artykuł chroniony prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, zakaz powielania bez zgody autora. jeśli chcesz wykorzystać niniejszy tekst albo jego fragment – skontaktuj się z Centrum EM-PARTNER.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.
Akceptuje