Odpowiedzialność szkolenia BHP

1. Pracodawca ma obowiązek organizować szkolenia BHP dla pracowników.

Sankcje prawne:
  • Brak udokumentowanego szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy jest niedopełnieniem obowiązków pracodawcy względem pracownika, które wynikają z Kodeksu Pracy.
  • Zgodnie z treścią Art. 283. § 1 Kp. : ” Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierujący pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł”.
  • Zgodnie z art. 2373 § 1 „nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie ma kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”. Według § 2 pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika z bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz kierować na okresowe szkolenia w tym zakresie.
  • Z powyższego jednoznacznie wynika, że szkolenia w dziedzinie BHP są bardzo ważnym obowiązkiem pracodawcy względem pracownika i powinno się do nich podchodzić poważnie. Profesjonalnie przeprowadzone szkolenia poprawiają realnie stan BHP w firmie, między innymi poprzez zwiększenie świadomości zatrudnionych pracowników dotyczącej zagrożeń w środowisku pracy i sposobom zapobiegania im, wspomagają profilaktykę wypadkową poprzez kształtowanie odpowiednich zachowań i kultury pracy.

2. Pracownik ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniach oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym po szkoleniach. Nie przestrzeganie przepisów BHP, w tym zawinione, umyślne nieuczestniczenie w szkoleniach BHP może być potraktowane jako niedopełnienie przez pracownika jego podstawowych obowiązków wymienionych w Art. 100 Kp, gdzie wymieniono między innymi: „przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych”.

Za nieprzestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ Pracodawca może ukarać pracownika karą porządkową: upomnieniem, naganą, karą pieniężną. Nieprzestrzegania przepisów BHP i PPOŻ, może w skrajnych przypadkach skutkować rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Na podstawie:
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy – Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141
  • Rozporządzenie Ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)
Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.
Akceptuje