Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP – przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Szkolenie wstępne BHP – przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
Szkolenie wstępne BHP – przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Szkolenia BHP regulowane są między innymi przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

Szkolenie wstępne BHP ogólne, organizowane jako instruktaż wstępny – prowadzi pracownik służby BHP, albo osoba wykonująca u pracodawcy zadania służby BHP. Program ramowy tego szkolenia zawiera załącznik do wspomnianego Rozporządzenia.

Czas trwania szkolenia wg Rozporządzenia to ok. 3 godziny lekcyjne. W trakcie szkolenia omawia się między innymi zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy każdej ze stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy), zasady poruszania się po zakładzie pracy (w każdym zakładzie, na każdej budowie mogą być inne), zagrożenia wypadkowe i typowe dla zakładu wypadki przy pracy wraz z uwzględnieniem zasad ochrony przed zagrożeniami, również zasady przydziału odzieży i obuwia ochronnego i innych środków ochrony osobistej.

Szczegółowo omawia się zasady bezpieczeństwa związane z obsługą urządzeń technicznych i transportu wewnątrzzakładowego, a także ład i porządek w zakładzie i na stanowisku pracy i ich wpływ na bezpieczeństwo. Podczas szkolenia – instruktaż ogólny nowo przyjęty pracownik powinien mieć także zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku lub awarii, a także zasady sprawowania profilaktycznej opieki lekarskiej w odniesieniu do stanowiska pracy szkolonego, a także podstawowe informacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania w przypadku pożaru i konieczności ewakuacji.

Szkolenie wstępne BHP – instruktaż stanowiskowy BHP – przeprowadza się przed podjęciem pracy na danym stanowisku (powtarza się go zawsze, kiedy pracownik zmienia stanowisko pracy, bez względu na staż pracy pracownika w zakładzie. Nie wolno dopuścić do pracy pracownika na nowym dla niego stanowisku pracy, bez wcześniejszego przeszkolenia go w ramach instruktażu stanowiskowego). Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego BHP.

Instruktaż stanowiskowy

Ramowy program szkolenia BHP określony jest we wspomnianym Rozporządzeniu, bardzo ważne jest, aby jego treść i długość dostosować do każdego stanowiska pracy w zakładzie.

Czas nominalny szkolenia określony w Rozporządzeniu to 8 godzin (dla stanowisk administracyjno-biurowych można przyjąć 2 godziny). Jednak czas trwania szkolenia BHP na konkretnym stanowisku pracy powinien uwzględniać specyfikę stanowiska, zakładu pracy, a także umiejętności i doświadczenie zawodowe szkolonego.

Instruktaż stanowiskowy BHP powinien uwzględnić zagadnienia związanie z przygotowaniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Przede wszystkim należy omówić warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem elementów pomieszczenia pracy i elementów stanowiska roboczego ze zwróceniem uwagi na czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty, a także oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne) i przebiegu procesu pracy.

Następnie należy omówić zagrożenia występujące przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, zwrócić uwagę na wyniki oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą ( jest to bardzo ważny element instruktażu stanowiskowego – pracownik powinien na piśmie potwierdzić zapoznanie z ryzykiem zawodowym – oświadczenie przechowujemy w aktach osobowych pracownika) i sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii oraz przygotowanie stanowiska roboczego do wykonania zadania. Kolejny element instruktażu stanowiskowego to pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku zgodnie z przepisami i zasadami BHP, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne. Potem pracownik wykonuje prace pod kontrolą instruktora, następnie próby samodzielnej pracy pod nadzorem instruktora, w końcu następuje omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.

Karta szkolenia wstępnego

Przeprowadzenie szkoleń . wstępnych BHP (instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy) dokumentujemy na „Karcie szkolenia wstępnego”, której wzór został określony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) – wydanego na podstawie Kodeksu Pracy. Kartę szkolenia wstępnego podpisują osoby przeprowadzające szkolenie BHP oraz Uczestnicy szkoleń.

Ważność szkolenia wstępnego BHP

Szkolenie wstępne „jest ważne” – maksymalnie 1 rok ( 12 miesięcy) od dnia przeprowadzenia, następnie pracownik powinien przejść szkolenie okresowe BHP. Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowniczym (osoba kierująca pracownikami) – przechodzi szkolenie okresowe w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku kierowniczym.

Szkolenie wstępne BHP przeprowadza się w formie instruktażu. Na podstawie Rozporządzenia – przez „instruktaż” rozumie się przez to formę szkolenia o czasie nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającym uzyskanie, uzupełnienie lub aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

W jakiej formie szkoleń pracowników?

Pamiętaj również o szkoleniach z pierwszej pomocy – zobacz

 

Sprawdź więcej

 

© Centrum EM-PARTNER.

Artykuł chroniony prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, zakaz powielania bez zgody autora. jeśli chcesz wykorzystać niniejszy tekst albo jego fragment – skontaktuj się z Centrum EM-PARTNER.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.
Akceptuje