Jak się zachować w przypadku wystąpienia pożaru?

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

 1. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 2. zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 3. prowadzenie działań ratowniczych.

Powyższa definicja pochodzi z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpożarowej.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu jest obowiązany:

 1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 3. zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 5. przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 6. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W związku z powyższym to właściciel obiektu/zarządca/użytkownik odpowiada za sprawne prowadzenie obiektu, zabezpieczenie go przed pożarem i zapewnienie bezpieczeństwa osób w nim pracujących.

Na nim spoczywa obowiązek posiadania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (tylko nieliczne podmioty, nie muszą posiadać IBP), która musi być poddawana okresowej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata lub każdorazowo w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

To właśnie w tym dokumencie znajdują się zapisy dotyczące wszystkich kwestii związanych z bezpieczeństwem pożarowym budynku i zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego pracownikom.

Co zatem robić, gdy pożar się pojawi? Jakie są podstawowe zasady zachowania się w razie zauważenia pożaru?

Po pierwsze, zachowując spokój i nie dopuszczając do paniki, należy zawiadomić współpracowników, osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, oraz powiadomić ochronę, kierownictwo i Straż Pożarną. Pamiętamy, że w pierwszej kolejności ratujemy życie ludzkie.

Po uzyskaniu połączenia należy przekazać:

 • co się pali,
 • gdzie się pali (adres obiektu, jego nazwa, kondygnacja),
 • informacje na temat zagrożenia ludzkiego życia,
 • swoje dane osobowe oraz numer telefonu, z którego dzwonisz.

Słuchawkę należy odłożyć dopiero po tym, jak rozmówca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia.

Po powiadomieniu Straży Pożarnej, jeśli pożar jest niewielkich rozmiarów, a jego źródło zostało zlokalizowane, można spróbować przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego.

W przypadku dużych pożarów, gdy ogień rozprzestrzenia się lub źródło nie jest zlokalizowane, należy opuścić budynek, korzystając z dróg ewakuacyjnych. Po opuszczeniu budynku należy zgrupować się w miejscu zbiórki (punkt zborny). Dodatkowe zalecenia to:

 • wyłączenie dopływu prądu,
 • przeciwdziałanie panice,
 • nieotwieranie okien i drzwi,
 • przyjęcie pozycji jak najbliżej podłogi oraz trzymanie wilgotnej chusteczki przy nosie,
 • usunięcie materiałów łatwopalnych.

Kończąc, warto podkreślić, że pracodawcy mają obowiązek wyznaczyć osobę do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.
Akceptuje