Trzymiesięczny okres wypowiedzenia – co, jak, dlaczego …

Trzymiesięczny okres wypowiedzenia chroni przed nagłymi zmianami, daje czas na zaadaptowanie się do nowej sytuacji… Ale to czasem za długo..

code civil

1. WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ PRACODAWCĘ W TRYBIE art. 361 §1 K.P.  Z ZASTOSOWANIEM SKRÓCONEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA

art. 361 §1 K.P
[Upadłość lub likwidacja pracodawcy] Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości tub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

KOGO DOTYCZY?
•    tylko Pracowników zatrudnionych na umowę na czas nieokreślony, zatrudnionych w danej firmie co najmniej 3 lata, których dotyczy 3-miesięczny okres wypowiedzenia

PRZYCZYNA WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ:
•    ogłoszenie upadłości
•    likwidacja Pracodawcy
•    inne przyczyny niedotyczące Pracownika

W JAKI SPOSÓB DOKONAĆ PRAWIDŁOWO SKRÓCENIA OKRESU WYPOWIEDZENIA?

Skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić albo jednostronnie przez Pracodawcę , albo na podstawie porozumienia stron.

Pracownikowi (z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, zwalnianym z jednej z przyczyn powyżej wymienionych) zostaje wręczone wypowiedzenie umowy o pracę z informacją o zastosowaniu skróconego okresu wypowiedzenia i podaniem daty, kiedy skrócony okres wypowiedzenia upłynie.
Skrócenie okresu wypowiedzenia skutkuje wcześniejszym rozwiązaniem umowy o pracę, za pozostałą część należy się Pracownikowi odszkodowanie, które na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie przychodem zwolnionym z obowiązku odprowadzania składek zusowskich.
W świadectwie pracy znajdzie się adnotacja o zastosowaniu skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 §1 K.P.
Na świadectwie pracy wpisuje się datę końcową skróconego okresu wypowiedzenia.

2. POROZUMIENIE STRON DOTYCZĄCE USTALENIA NOWEGO TERMINU ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ

W drugim przypadku zgodnie z art. 36  § 6 K.P. strony stosunku pracy mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę. Dotyczy to  nie tylko trzymiesięcznych wypowiedzeń ,ale też krótszych. Jednym słowem nie ma tu znaczenia czy wypowiedzenia dokonuje Pracodawca czy Pracownik, jeśli zawarte będzie porozumienie, rozwiązanie nastąpi ze wskazaną wcześniejszą datą.
Jeśli więc Pracodawca wypowie umowę Pracownikowi, a Pracownik będzie chciał wcześniej rozwiązać umowę (bo znalazł już inną pracę) to Pracownik powinien w pierwszej kolejności napisać wniosek z podaniem wcześniejszej daty rozwiązania umowy.  Jeśli Pracodawca wyrazi zgodę, zostanie podpisane porozumienie w sprawie ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania umowy  na podstawie art.36 §6 K.P.
PRZYKŁAD:
„Strony zgodnie oświadczają, że umowa zawarta w dniu ….  pomiędzy….a  ………
została wypowiedziana przez ………..(nazwa Pracodawcy).

Pracodawca, na wniosek Pracownika wyraża zgodę na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia z dniem ………….
Powyższe ustalenia nie zmieniają trybu rozwiązania umowy o pracę.

W tym przypadku Pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie.

Świadectwo pracy.

Powyższe ustalenia nie zmieniają trybu rozwiązania umowy o pracę – pomimo porozumienia będzie to rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, a nie porozumienie stron.
W świadectwie pracy należy więc podać artykuł dotyczący rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem z podaniem strony, która dokonała wypowiedzenia.
Nie ma konieczności umieszczania informacji o skróconym okresie wypowiedzenia w trybie art.36  § 6 K.P.

Masz pytania albo wątpliwości – potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

© Centrum EM-PARTNER. Artykuł chroniony prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, zakaz powielania bez zgody autora. jeśli chcesz wykorzystać niniejszy tekst albo jego fragment – skontaktuj się z Centrum EM-PARTNER.

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.
Akceptuje