Formy szkolenia BHP
Wpis

Formy szkolenia BHP

Formy szkolenia w dziedzinie BHP, przewidzianego przez Rozporządzenie: Instruktaż BHP – to forma szkolenia bhp o czasie nie krótszym niż 2 godz. lekcyjne (2×45 minut), umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy oraz zachowania się w zakładzie pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Kurs BHP – forma szkolenia o czasie...

Wpis

Odpowiedzialność szkolenia BHP

1. Pracodawca ma obowiązek organizować szkolenia BHP dla pracowników. Sankcje prawne: Brak udokumentowanego szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy jest niedopełnieniem obowiązków pracodawcy względem pracownika, które wynikają z Kodeksu Pracy. Zgodnie z treścią Art. 283. § 1 Kp. : ” Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierujący pracownikami lub innymi...

Wpis

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP – przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Szkolenia BHP regulowane są między innymi przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) Szkolenie wstępne BHP ogólne, organizowane jako instruktaż wstępny – prowadzi pracownik służby BHP,...

  • 1
  • 2